Αξιοποίηση κινητών συσκευών στη Φυσική Αγωγή

Οι κινητές τεχνολογίες δημιουργούν ενδιαφέρουσες προοπτικές για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στη Φυσική Αγωγή (ΦΑ) και για τη σύνδεση της τυπικής μάθησης και εξάσκησης, κατά τις ώρες διδασκαλίας της ΦΑ, με την άτυπη μάθηση και εξάσκηση που λαμβάνουν χώρα στην καθημερινότητα των νέων. Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι κινητές τεχνολογίες για τη ΦΑ. Στην εργασία: α) παρουσιάζονται κινητές εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν στη ΦΑ, β) συνοψίζονται έρευνες πάνω στην αξιοποίηση των κινητών τεχνολογιών στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και των υγιεινών συμπεριφορών και γ) παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο υπό εξέλιξη έρευνας που αφορά στη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση κινητής εφαρμογής για τη διακοπή του καπνίσματος και την προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο μαθημάτων ΦΑ στο επίπεδο του Γυμνασίου και του Λυκείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)