Αξιοποίηση και αξιολόγηση μιας διδακτικής πρακτικής στο πλαίσιο της μάθησης με διερώτηση. Λύση προβλημάτων κινηματικής σε ψηφιακό περιβάλλον

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αξιολόγηση μιας καινοτόμου διδακτικής πρακτικής, στο μαθημα της Φυσικής, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρώτο τετράμηνο (5 εβδομάδες-15ώρες) του σχολικού έτους 2012-2013 σε δυο (2) τμήματα (πειραματικά τμήματα) των είκοσι πέντε παιδιών Α΄ τάξης του Πειραματικού Λυκείου, στο Ρέθυμνο. Αξιοποιεί εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικό λογισμικό με το όνομα «ΠΟΛΛΑΠΛΑΝ», Πολλαπλές Αναπαραστάσεις. Το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας στηρίζεται στη μάθηση τη βασισμένη στη διερώτηση (inquiry based learning-IBL) και τα έργα της πα-ρέμβασης εστιάζουν: α) στην επίλυση προβλήματος (problem solving), β) στις πολλαπλές εξωτερικές αναπαραστάσεις (Multiple External Representation-MER) και στη δράση πάνω σε αυτές, γ) στις εναλ-λακτικές απόψεις των μαθητών για τις έννοιες της κινηματικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)