Αξιολόγηση του Υπερμεσικού Περιβάλλοντος HyperSea, για Διδασκαλία σε Διαδραστικό Πίνακα

Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει το υπερμεσικό περιβάλλον HyperSea και να εξετάσει την αποδοχή της χρήσης του από 45 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία τους σε Διαδραστικό Πίνακα (Δ.Π.). Το HyperSea είναι ένα σύγχρονο υπερμεσικό περιβάλλον με το οποίο ο χρήστης μπορεί να εισάγει πολυμεσικό υλικό από το Διαδίκτυο σε μία επιφάνεια. Κάθε αντικείμενο που εισάγεται αναπαριστάνεται με κόμβο, ο οποίος μπορεί να διασυνδεθεί και να ομαδοποιηθεί με άλλους κόμβους. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις που σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση του HyperSea είναι εύκολη για τους εκπαιδευτικούς και πολύ χρήσιμη για τη διδασκαλία. Η αποδοχή του εξαρτάται κυρίως από την αντιληπτή χρησιμότητά του. Μεταξύ των παραγόντων που διευκολύνουν τη χρήση του είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση στη χρήση του Δ.Π., η ύπαρξη χρόνου για προετοιμασία του μαθήματος και η διαθεσιμότητα της αίθουσας του Δ.Π.
(Πλήθος ανακτήσεων: 107)