Αξιολόγηση Γνώσεων Πληροφορικής των Φοιτητών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας μονοετούς έρευνας που εκπονήθηκε στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, με χρήση της ερευνητικής μεθόδου του ερωτηματολογίου και αφορούσε στους φοιτητές που παρακολουθούσαν τα υποχρεωτικά μαθήματα πληροφορικής, που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί το επίπεδο των γνώσεων και η εξοικείωση των φοιτητών με την πληροφορική, να επιχειρηθεί μία σύγκριση ανάμεσα στο επίπεδο γνώσεων που οι ίδιοι οι φοιτητές πιστεύουν ότι έχουν και στην αξιολόγησή τους από τους διδάσκοντες και τέλος να γίνει μία καταγραφή των απόψεων των φοιτητών αναφορικά με τη χρησιμότητα της διδασκαλίας της πληροφορικής στο πλαίσιο της σχολής, καθώς και την αξιοποίηση της παρεχόμενης γνώσης στο μελλοντικό τους επάγγελμα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 916)