Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Αναγκών Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την εισαγωγή τους στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης,. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παρουσιάζεται πρόθυμη να τις αξιοποιήσει στην καθημερινή της πρακτική, χωρίς όμως να αίρονται οι επιφυλάξεις για το «πώς» μπορεί να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο εγχείρημα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 264)