Αξιολόγηση Δράσεων δια Βίου Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει σύντομα το πρόγραμμα σπουδών των κύκλων Πληροφορικής των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και αξιολογεί τη διαδικασία επιμόρφωσης μέσα από την καταγραφή των απόψεων και των αναγκών των επιμορφούμενων πέντε προγραμμάτων. Η αξιολόγηση αφορά στην οργάνωση και χρησιμότητα των προγραμμάτων, στη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων, στην εκπαιδευτική ύλη και το εκπαιδευτικό υλικό, στην πιστοποίηση γνώσεων, στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης και στην ανάγκη ύπαρξης νέων επιμορφωτικών κύκλων. Για καθένα από αυτά τα θέματα προτείνουμε βελτιώσεις και πιθανές τροποποιήσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1346)