Αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών ως προς τη χρησιμότητα τεσσάρων διαφορετικών τύπων εκπαιδευτικού λογισμικού

Η εργασία αυτή ξεκινώντας από θεωρητικές ιδέες που εμπνέονται από τις γνωστικές θεωρίες μάθησης (Piaget), το ανακαλυπτικό μοντέλο (Bruner) και τον εποικοδομητισμό (constructivism – constructionism) του Papert σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση «κατασκευάζεται», «οικοδομείται» και συνιστά μια προσωπική «περιπέτεια» που προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του μαθητευόμενου στη διαδικασία της μάθησης, παρουσιάζει και σχολιάζει τις αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων υποψήφιων εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση 4 διαφορετικών τύπων εκπαιδευτικού λογισμικού: ανάπτυξης εννοιολογικών χαρτών (Inspiration), δημιουργίας προσομοιώσεων για την υποστήριξη της ανακαλυπτικής μάθησης (Interactive Physics), μοντελοποίησης και ανάπτυξης πολλαπλών αναπαραστάσεων (Modellus) και ανάπτυξης της διερευνητικού τύπου μάθησης με την ενεργό συμμετοχή στη λύση ανοιχτών προβλημάτων και σε δημιουργικές δραστηριότητες (Microworlds). Τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση είναι ότι τα λογισμικά (περισσότερο το Inspiration και λιγότερο το Microworlds) αξιολογούνται ως αρκετά ή πολύ χρήσιμα από την πλειοψηφία των φοιτητών. Γενικά οι φοιτητές – υποψήφιοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να προτιμούν λογισμικά που έχουν άμεση εφαρμογή στη διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητάς τους και είναι εύκολα στην εκμάθηση και στο χειρισμό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1146)