«Αβάκιο», ένα µαθησιακό περιβάλλον βασισµένο σε ψηφίδες λογισµικού

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η ερευνητική εργασία γύρω από το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του «Αβακίου», ενός µαθησιακού περιβάλλοντος που προσφέρεται για την κατασκευή διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισµικού υψηλής ποιότητας από µή προγραµµατιστές. Το Αβάκιο υιοθετεί µια ψηφιδο- κεντρική προσέγγιση σχεδιασµού και ανάπτυξης λογισµικού (component software), εισάγοντας µια πολυεπίπεδη µεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού µε κύριο χαρακτηριστικό την ισοβαρή εκπροσώπηση της εκπαιδευτικής κοινότητας έναντι των τεχνολόγων στη διαδικασία ανάπτυξης. Οι Κατασκευαστές Ψηφίδων (τεχνολόγοι) σχεδιάζουν και αναπτύσουν επαναχρησιµοποιήσιµες και αλληλοσυνεργάσιµες Ψηφίδες, γενικού σκοπού ή προσανατολισµένες προς συγκεκριµένους γνωστικούς χώρους, οι οποίες προορίζονται να παίξουν το ρόλο δοµικών λίθων στα χέρια των συγγραφέων εκπαιδευτικών Μικρόκοσµων. Οι Σχεδιαστές Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, συνήθως ερευνητές εκπαιδευτικοί, ειδικοί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τις γνωστικές περιοχές της ειδικότητάς τους, σχεδιάζουν δραστηριότητες µε βάση συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους και χρησιµοποιούν τα εργαλεία σύνθεσης Μικρόκοσµων για ν'αναπτύξουν το εκπαιδευτικό λογισµικό. Το Αβάκιο έχει αναπτυχθεί σε Java και φιλοξενείται στο web-site: http://E-Slate.cti.gr.
(Πλήθος ανακτήσεων: 850)