Άτυπη μάθηση σε περιβάλλον εκπαιδευτικής ρομποτικής

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ευρείας αξιοποίησης των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης κρίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη αναπροσαρμογής της εκπαίδευσης στους νέους αυτούς όρους. Εκτός από την τυπική μόρφωση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στις πανεπιστημιακές σχολές, σημαντικό ρόλο στην λειτουργία τους στη διδακτική πράξη διαδραματίζει η άτυπη γνώση που αποκτούν μέσα από τις συνεργασίες και επαφές με συναδέλφους τους. Η έρευνα αυτή είναι μια μελέτη περίπτωσης για την ανίχνευση ορισμένων παραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη της άτυπης αυτής γνώσης, σε ομάδες φοιτητών-μελλοντικών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου εκπαιδευτικής ρομποτικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 616)