Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου.

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται το πρώτο Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο, που υλοποιείται από το έργο «Ασκοί του Αιόλου», εντάσσεται στην ενέργεια «Οδύσσεια» και χρηµατοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει την ευθύνη για την σχεδίαση, υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου. Με βάση την επίδραση που ασκεί η δικτυακή τεχνολογία στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, η χρήση του δικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία ενεργεί ως αντικείµενο γνώσης, πηγή πληροφόρησης, µαθησιακό και επικοινωνιακό εργαλείο. Ο βασικός στόχος του έργου «Ασκοί του Αιόλου» είναι η ολοκλήρωση της δικτυακής υποδοµής για τη διασύνδεση των σχολικών εργαστηρίων και των διοικητικών µονάδων και την παροχή δικτυακών υπηρεσιών σε µία ευρεία κλίµακα. Έτσι διαµορφώνεται ένα εκπαιδευτικό δίκτυο, το οποίο βασίζεται στο δίκτυο κορµού του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και παρέχει βασικές και προηγµένες δικτυακές υπηρεσίες στους χρήστες του δικτύου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)