Αρχές Σχεδίασης Υπερμεσικού Περιβάλλοντος για Ευέλικτη Μάθηση της Ιστορίας με Βάση Περιπτώσεις

Η Κασταλία είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων και αποτελεί εφαρμογή χαλαρά δομημένων πεδίων γνώσης. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία προτείνει ένα μαθησιακό περιβάλλον με μαθητοκεντρική αντίληψη και έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της ιστορικής γνώσης με τη χρήση ιστορικών πηγών. Ως εκπαιδευτικό λογισμικό είναι δομημένο με μη γραμμική λογική και προσφέρει πολλές δυνατότητες εξοικείωσης με την ιστορική σκέψη. Ωστόσο, κατάλληλη αξιοποίηση των περιεχομένων της Κασταλίας, με βάση μοντέλα που στηρίζονται στη Θεωρία της Γνωστικής Ευελιξίας, μπορεί να οδηγήσει σε μια διδακτική προσέγγιση σύνθετων ιστορικών θεμάτων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα νέο υπερμεσικό διδακτικό περιβάλλον που αξιοποιεί την Κασταλία και υποστηρίζει την διασταυρούμενη μαθησιακή διαδικασία (criss-crossing) και τη Μάθηση της Ιστορίας με Βάση Περιπτώσεις (ΚΜΙΒΠ) (Kastalia Case-Based History Learning (KCBHL)).
(Πλήθος ανακτήσεων: 629)