Αρχές σχεδίασης φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Οι ταμπλέτες αποτελούν ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο, το οποίο, όταν συνδυαστεί με εφαρμογές οι οποίες διαθέτουν κατάλληλο περιεχόμενο και ικανοποιητική σχεδίαση, είναι ικανό να υποστηρίξει τη μάθηση των μικρών παιδιών. Με περισσότερες από 28.000 διαθέσιμες εκπαιδευτικές εφαρμογές (Ιούνιος 2014), η πλειονότητα των οποίων απευθύνεται στα μικρά παιδιά θα ήταν δύσκολο να συμπεράνουμε ότι όλες έχουν σχεδιαστεί με μια στέρεη θεωρητική προσέγγιση, ώστε να προσφέρουν πραγματική αξία για τους μαθητές. Επιπρόσθετα, οι κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό φορητών εφαρμογών προέρχονται από την έρευνα η οποία βασίζεται σε ενήλικες και από άλλα τεχνολογικά μέσα. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να μεταφερθούν με επιτυχία στη σχεδίαση εφαρμογών που απευθύνονται σε παιδιά. Στην παρούσα μελέτη καταγράφουμε τις βασικές σχεδιαστικές αρχές για τη δημιουργία αναπτυξιακά κατάλληλων φορητών εφαρμογών για μικρά παιδιά, όπως έχουν επισημανθεί από την πλέον πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία του πεδίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 60)