Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης μαθητών. Σκοπός είναι η αποτύπωση των απόψεων των μαθητών επί ενός τέτοιου εργαλείου και ο έλεγχος του κατά πόσο η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου επηρεάζει την επίδοση των μαθητών. Για το πρώτο χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο. Για το δεύτερο χρησιμοποιήθηκε ομάδα ελέγχου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 277)