Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας σχετικά με τα Υποστηρικτικά Μέσα για τη Διδασκαλία του Μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ακολουθώντας το ποσοτικό πρότυπο, πραγματοποιήσαμε συγκριτική έρευνα αξιολόγησης υποστηρικτικών μέσων διδασκαλίας των κεφαλαίων 2 & 3 της Α.Ε.Π.Π. Υποθέτοντας ότι μαθητές, μπορούν να αξιολογήσουν τα χρησιμοποιηθέντα μέσα, επεξεργαστήκαμε 110 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν τα διδακτικά έτη 2003-04 & 2004-05. Τα ερωτήματα προσδιόριζαν: α) Τη ψηφιακή κουλτούρα των μαθητών, β) τη στάση τους απέναντι στο μάθημα, γ) το βαθμό κατανόησης βασικών εννοιών, δ) την αξιολόγηση του περιβάλλοντος διδασκαλίας και κυρίως την αξιολόγηση των χρησιμοποιούμενων μέσων. Η έρευνα έδειξε ότι: Οι μαθητές κρίνουν περισσότερο αποτελεσματική τη χρήση Η/Υ με πίνακα διδασκαλίας ή Η/Υ με εποπτικό μέσο. Σχετικά αποτελεσματικές κατά σειρά, κρίνονται η χρήση εποπτικού μέσου με πίνακα διδασκαλίας και η αποκλειστική χρήση πίνακα. Η αποκλειστική χρήση Η/Υ ή εποπτικού μέσου, αξιολογούνται ως οι λιγότερο αποτελεσματικές. Οι μαθητές απέφυγαν ουσιαστικά ανοιχτές ερωτήσεις. Από τις σχετικές απαντήσεις προκύπτει ότι δεν κατανόησαν τη χρησιμότητα του «τετραδίου μαθητή». Ο αριθμός των μαθητών με εξωσχολική βοήθεια, προκύπτει αυξανόμενος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 825)