Απόψεις και Προθέσεις Νηπιαγωγών Σχετικά με την Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση

Η εργασία αυτή διερευνά τις απόψεις και προθέσεις 100 νηπιαγωγών σχετικά με την ενσωμάτωση και χρήση του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση. Τα δεδομένα συνελέγησαν με ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί είχαν εν γένει θετικές απόψεις και προθέσεις. Η πλειονότητα του δείγματος συμφωνεί με το ότι ο υπολογιστής αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης κα εμπλουτισμού της μάθησης των νηπίων και εκφράζει πρόθεση χρήσης του Η Υ στο νηπιαγωγείο. Οι προθέσεις επηρεάζονται σημαντικά από τις μεταβλητές ‘έτη υπηρεσίας’, ‘προηγούμενη εμπειρία στους Η Υ ’, ‘κατοχή Η Υ στο σπίτι’ και ‘αυτοπεποίθηση στην ικανότητα χρήσης Η Υ ’. Τα λιγότερα έτη υπηρεσίας, η μεγαλύτερη προηγούμενη εμπειρία στους ΗΥ, η παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου, η κατοχή Η Υ στο σπίτι και η αυτοπεποίθηση στην ικανότητα χρήσης Η Υ συνδέονται με περισσότερο θετικές απόψεις και προθέσεις. Η επιμόρφωση μπορεί να συνεισφέρει ώστε οι νηπιαγωγοί να διερευνήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 343)