Αντιλήψεις των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχετικά με την Οργάνωση και τη Λειτουργία της Μνήμης των Υπολογιστών

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας στόχος της οποίας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της μνήμης των υπολογιστών. Η έρευνα αυτή έγινε με χρήση ερωτηματολογίου και συνεντεύξεις σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και ΤΕΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές γνωρίζουν το ρόλο της κύριας μνήμης αλλά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις έννοιες προσωρινή και μόνιμη αποθήκευση. Επίσης γνωρίζουν ότι υπάρχουν και άλλες μονάδες μνήμης αλλά δυσκολεύονται να τις κατατάξουν σε σχέση με την χωρητικότητα τους και πολύ περισσότερο σε σχέση ταχύτητά τους. Σε μεγάλο ποσοστό δεν γνωρίζουν την οργάνωση της κύριας μνήμης ούτε το ρόλο και τη θέση της κρυφής μνήμης. Προτείνεται η χρήση διδακτικών προσεγγίσεων που σκοπεύουν στην ενεργοποίηση των μαθητών έτσι ώστε αυτοί να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση της οργάνωσης και της λειτουργίας της μνήμης των υπολογιστών
(Πλήθος ανακτήσεων: 634)