Αντιλήψεις Καθηγητών για τα Ουσιώδη και Βασικά στη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο και η σχέση τους με το Βασικό Πτυχίο

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις αντιλήψεις καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα ουσιώδη και βασικά γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να διδάσκονται στο Λύκειο και τις συσχετίζει με το βασικό τους πτυχίο. Η έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετείχαν 25 καθηγητές Πληροφορικής από Ενιαία Λύκεια της ευρύτερης περιοχής των Πατρών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω κλινικών συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι μέσω των επί μέρους αντικειμένων τα οποία θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως ουσιώδη και βασικά για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο δίνεται έμφαση στην εργαλειακή προσέγγιση της Πληροφορικής σε ένα πληροφοριακό και επιφανειακό πλαίσιο χωρίς να γίνονται συνδέσεις με αντίστοιχες γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος οι οποίες σχετίζονται με το βασικό τους πτυχίο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1760)