Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου: Η περίπτωση των επιμορφούμενων Φυσικών ΠΕ04

το πρόγραμμα Β επιπέδου και τις παροχές του σχετικά με την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, καθώς και της ετοιμότητάς τους για τις εφαρμογές στην τάξη. Επισκοπήθηκαν με εδικά αναπτυγμένο ερωτηματολόγιο τύπου Likert οι απόψεις 59 επιμορφούμενων σε 7 ΚΣΕ, ενώ συμπληρωματικά δεδομένα σε βάθος λήφθηκαν με ημιδομημένες συνεντεύξεις από δείγμα 8 επιμορφούμενων. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι αντιλήψεις των επιμορφούμενων ήταν θετικές ως προς πτυχές του μοντέλου της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) που παρέχονται από το πρόγραμμα επιμόρφωσης, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 17%-30% εκδήλωσε ικανοποιημένο σε μέτριο βαθμό. Ανάλογη εικόνα, με ορισμένες διαφοροποιήσεις, εμφανίζεται και ως προς τις απόψεις τους για τις δεξιότητες που κατέχουν, οι οποίες σχετίζονται με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Εκτιμούμε ότι, στο πλαίσιο των περιορισμών της έρευνας, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η δομή και η υλοποίηση της επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ04 προωθεί την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσής της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 60)