Αντιλαµβανόµενο Γνωστικό Φορτίο από την Ενσωµάτωση της Τεχνολογίας στη Μαθησιακή Διαδικασία: Εφαρµογή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Δηµοτικής Εκπαίδευσης

Η εργασία αυτή εξέτασε κατά πόσο η χρήση εργαλείων του Διαδικτύου, όπως το Filamentality, και η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο και το συγγραφικό πακέτο του Hyperstudio επηρεάζουν τις αντιλήψεις τεταρτοετών φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου για το γνωστικό φορτίο που επιβάλλει η προσπάθεια ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία, όπως μετρήθηκε με ένα ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε στο τέλος του εξαμήνου. Με ένα άλλο ερωτηματολόγιο διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές/τριες είχαν θετικές στάσεις για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι, μετά το στατιστικό συνυπολογισμό της επίδρασης των μεταβλητών χρήση του Διαδικτύου και χρήση του Hyperstudio ως συσχετιζόμενων μεταβλητών, το αντιλαμβανόμενο γνωστικό φορτίο ήταν στατιστικά μικρότερο (F = 4.32, p < .05) για την ομάδα που διδάχτηκε και αξιοποίησε το εργαλείο Filamentality, ενώ μόνο η μεταβλητή χρήση του Διαδικτύου βρέθηκε να διαφέρει στατιστικά μεταξύ των δύο ομάδων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)