Ανάπτυξη του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και πιλοτική του εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04

Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Παιδαγωγική και Διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. το λεγόμενο Β’ Επίπεδο, υλοποιήθηκε πιλοτικά με μοντέλο υβριδικής ή μεικτής διδασκαλίας και μάθησης (blended), το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό δια ζώσης με από απόσταση συνεδρίες και δραστηριότητες. Η από απόσταση εκπαίδευση περιλαμβάνει σύγρονες συνεδρίες που υλοποιούνται μέσω Blacboard και ασύγχρονες δραστηριότητες μέσω Moodle. Στην εργασία αναλύεται οι βασικές σχεδιαστικές αρχές, η δομή και το περιεχόμενο του μεικτού μοντέλου για τον κλάδο ΠΕ04. Παρουσιάζονται επιλεγμένα αποτελέσματα της πιλοτικής του εφαρμογής σε δύο ΚΣΕ, από τα οποία αναδείχνεται το ενδιαφέρον, η αποδοχή και οι θετικές απόψεις των επιμορφούμενων για όψεις της οργάνωσης καθώς και των παροχών που αφορούν στην Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 38)