Ανάπτυξη της προγραμματιστικής ικανότητας των παιδιών μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεναρίου

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη προγραμματιστικών ικανοτήτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω του περιβάλλοντος προγραμματισμού της Logo, το οποίο υποστηρίζεται από τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια (Bee-Bot, Pro-Bot). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, το οποίο διευκολύνει και οργανώνει τη σκέψη και δράση των παιδιών για την οικοδόμηση προγραμματιστικών εννοιών με έμφαση στη χρήση της δομής επανάληψης. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων ήταν οι ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις, η επιτόπια συμμετοχική παρατήρηση και η ηχογράφηση των δράσεων των παιδιών, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην υλοποίηση αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να εκτιμηθούν και να αξιοποιηθούν οι πρότερες γνώσεις τους αλλά και η τελική αποτίμηση των γνώσεων που αναπτύχθηκαν. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, τα παιδιά χρησιμοποιούν λειτουργικά τις εντολές των προγραμματιζόμενων παιχνιδιών για τη σύνταξη προγράμματος αναπτύσσοντας διαφορετικές στρατηγικές προγραμματισμού και ενσωματώνουν με λειτουργικό τρόπο τη δομή επανάληψης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 23)