Ανάπτυξη πολυμεσικής παρουσίασης από μαθητές Ε' και ΣΤ' τάξης: «Η ελληνική επανάσταση μέσα απ'το δημοτικό μας τραγούδι»

Η συγκεκριμένη παρουσίαση αφορά στην ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών Ε΄ και Στ΄τάξης πάνω στη διαχείριση της πληροφορίας. Περιγράφει αναλυτικά τα στάδια εργασίας ενός ομίλου πληροφορικής για την παραγωγή μιας ψηφιακής παρουσίασης πλούσιας σε πολυμέσα. Η παρουσίαση αναπτύχθηκε στο περιβάλλον του Power Point και είναι ένα παράδειγμα διδασκαλίας της πληροφορικής σύμφωνα με το ολιστικό πρότυπο που προτείνεται από το νέο ΔΕΠΠΣ πληροφορικής για το δημοτικό σχολείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 888)