Αναπτύσσοντας τη μάθηση για την κοινωνική προσφορά με την υποστήριξη των ΤΠΕ

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την ανάπτυξη της μάθησης για την κοινωνική προσφορά (ΜΚΠ) με την υποστήριξη των ΤΠΕ στο μάθημα «ΤΠΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Περιλαμβάνει μία σύντομη ανασκόπηση για την προβληματική της έρευνας, την εννοιολόγηση της ΜΚΠ και τη θεωρητική σύνδεσή της με τις μεταβλητές της έρευνας καθώς και τα αποτελέσματα ενός μέρους της έρευνας, με τη συμμετοχή 162 φοιτητών/-τριών του ΠΤΔΕ Κρήτης. Τα αποτελέσματα δείχνουν αλλαγές που μπορούν να συνεισφέρουν στη μάθηση και τη διδασκαλία για ένα βιώσιμο μέλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 76)