Αναπαραστάσεις µαθητών του δηµοτικού για τις νέες τεχνολογίες όπως αναδύονται από τη χρήση εννοιολογικών χαρτών και κειµένων

Στο παρόν κείµενο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα δεδοµένα που συλλέξαµε στα πλαίσια µιας ευρύτερης έρευνας µε σκοπό τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης γύρω από υπολογιστές. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν εννοιολογικοί χάρτες και κείµενα 88 µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην ανάλυση επιχειρήθηκε η ’ανασύνθεση’ των αναπαραστάσεων των µαθητών σε τρία επίπεδα: το επίπεδο των αναπαραστάσεων γύρω από τα υλικά, τους επαγγελµατικούς χώρους και οµάδες που χρησιµοποιούν υπολογιστές, και αναπαραστάσεις που αφορούν χρήσεις υπολογιστών. Επίσης αναλύσαµε και σχολιάσαµε τη σχέση που µπορεί να έχουν οι αναπαραστάσεις των µαθητών µε το φύλο και την ηλικία τους, την κατοχή ή όχι υπολογιστή από τους µαθητές, την εµπειρία των δασκάλων στη χρήση υπολογιστών και την ύπαρξη ξεχωριστού εργαστηρίου ή υπολογιστών στην τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 578)