Ανάλυση Δομής Κειμένου και Διαλογικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με Θεωρία Κατανόησης Κειμένου

Η εργασία αυτή παρουσιάζει την ανάλυση της δομής κειμένου που χρησιμοποιούν φοιτητές και των διαλογικών δραστηριοτήτων που κατασκευάζουν με βάση το κείμενο. Σχετική έρευνα έγινε στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθήνας με τη συμμετοχή φοιτητών - μελλοντικών εκπαιδευτικών στα πλαίσια του μαθήματος «Διδακτική της Πληροφορικής». Η ανάλυση έγινε σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος RETUDIS και έδειξε ότι τα κείμενα έχουν μικροδομή αλλά είναι πτωχά σε μακροδομή. Αντίστοιχα οι διαλογικές δραστηριότητες κατανόησης που στηρίζονται στο κείμενο που κατασκεύασαν οι φοιτητές αφορούσαν στοιχεία τόσο μικροδομής όσο και μακροδομής γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά στη κατανόηση του κειμένου μαθητές με χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 751)