Αλληλεπιδραστικά Εικονικά Περιβάλλοντα στην Τεχνική Εκπαίδευση: Η Περίπτωση της Γαλακτοκοµικής Σχολής

Τα τρισδιάστατα αλληλεπιδραστικά εικονικά περιβάλλοντα αποτελούν ένα νέο δυναμικό εργαλείο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και κατάρτισης στην Τεχνική Εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία προτείνει αλληλεπιδραστικά εικονικά περιβάλλοντα στην εκπαίδευση και κατάρτιση μαθητών γαλακτοκομικής σχολής. Τα περιβάλλοντα δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση και υποστηρίζουν γνωστικό αντικείμενο το οποίο δεν μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικά με τον παραδοσιακό τρόπο σύμφωνα με τις διαδικασίες της Τεχνικής Εκπαίδευσης, τουλάχιστο σε ορισμένους τομείς της. Για την πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα στους καθηγητές της σχολής με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο εικονικός κόσμος θα βελτιώσει τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης παρατηρήσεις των καθηγητών λήφθηκαν υπ’ όψη για τον τελικό σχεδιασμό της εφαρμογής η οποία στη συνέχεια θα αποτελέσει τη διδακτική παρέμβαση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 743)