Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης

Παρόλη την ευρεία διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σήμερα και τις δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα, έρευνες παγκοσμίως έχουν δείξει πως οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν στην πράξη περιορισμένα τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών πεποιθήσεων ενεργών εκπαιδευτικών που επιδρούν στον τρόπο και στη συχνότητα που αυτοί ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στην διδακτική τους πράξη και πιο συγκεκριμένα η εκτίμηση πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με εποικοδομητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση, η αυτοεκτίμηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και η χρήση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων που μελετήθηκαν και της συχνότητας αλλά και του τρόπου αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στην σχολική τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 332)