«Αιγές 336 π.Χ.: ζώντας τη στιγμή που ο Αλέξανδρος έγινε βασιλιάς», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο με ΤΠΕ για το «Νέο Σχολείο»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζώντας τη στιγμή που ο Αλέξανδρος έγινε βασιλιάς», συνιστά μια πρωτότυπη πρόταση προσέγγισης της ιστορίας και των μνημείων των Αιγών, της πρώτης Μακεδονικής πρωτεύουσας. Απευθύνεται σε μαθητές της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και ο σχεδιασμός του στηρίχθηκε σε δραματοποίηση ιστορικού σεναρίου, υποστηριζόμενου από πολυμεσικές εφαρμογές. Ο συνδυασμός σύγχρονων μαθησιακών τεχνικών και ΤΠΕ συνέβαλε στη δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος που δύναται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του «Νέου Σχολείου».
(Πλήθος ανακτήσεων: 231)