Αυτοσχεδιασμός : Μια Εναλλακτική και Αιρετική Προσέγγιση για την Πληροφορική στα Σχολεία

Κοινό χαρακτηριστικό των διαφορετικών προσεγγίσεων για την εισαγωγή της Πληροφορικής στα Σχολεία αποτελούν οι (έμμεσες) παραδοχές πως: α/η Πληροφορική μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως τα άλλα μαθήματα του Σχολικού προγράμματος, και β/οι δάσκαλοι έχουν την απαιτούμενη στοιχειώδη υποδομή στην Πληροφορική είτε για να τη χρησιμοποιούν στα μαθήματα τους είτε για να τη διδάξουν. Και οι δύο αυτές παραδοχές όμως δεν φαίνεται να ισχύουν (υπάρχουν) σε ικανοποιητικό επίπεδο, κάτι που οδηγεί σε στην αναζήτηση ενός διαφορετικού και πιο αποτελεσματικού τρόπου εισαγωγής της Πληροφορικής στα Σχολεία. Στην εργασία αυτή προτείνεται μια άλλη προσέγγιση, η οποία δεν εξαρτάται από τις προηγούμενες παραδοχές με την οποία η Πληροφορική στα Σχολεία, είτε ως αντικείμενο μάθησης είτε ως μέσο διδασκαλίας, αντιμετωπίζεται ως μια (υποχρεωτική) σχολική δραστηριότητα με καθορισμένους γενικούς σκοπούς χωρίς όμως εξειδικευμένο περίγραμμα διδακτικών δραστηριοτήτων και παρουσιάζονται η δυνατότητα και μερικά από τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας προσέγγισης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 625)