Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου στο Μάθηµα της Ιστορίας

Οι δυνατότητες αναζήτησης και άμεσης πρόσβασης σε ιστορικές πληροφορίες και ιστορικές πηγές, καθώς και η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών αποτελούν δυνατότητες του διαδικτύου που μπορούν να αξιοποιηθούν στο μάθημα της ιστορίας. Η προοπτική ένταξης του διαδικτύου στο μάθημα της ιστορίας όμως θέτει ερωτήματα που αφορούν το παιδαγωγικό πλαίσιο που δημιουργείται για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και παρουσιάζεται η ιστορική πληροφορία στο ελληνικό διαδίκτυο, οι παιδαγωγικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η δομή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται. Η μελέτη βασίστηκε σ’ ένα εκτεταμένο σώμα ηλεκτρονικών διευθύνσεων σχετικών με την ιστορία, το οποίο επιλέγηκε με κριτήρια την πραγμάτευση ενός ιστορικού θέματος και τη σύνδεση του με το Πρόγραμμα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης προτείνονται διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να υποστηριχτούν από τις διευθύνσεις του διαδικτύου που μελετήθηκαν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1433)