Υποστήριξη συµβατικού προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών µε χρήση δικτυακού

Το κείμενο αυτό παρουσιάζει και σχολιάζει την εμπειρία που προέκυψε από την πειραματική ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου για την υποστήριξη εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολουθούσαν ένα εξαμηνιαίο εργαστηριακό μάθημα για τις παιδαγωγικές εφαρμογές των ΗΥ. Αρχικά έγινε διερεύνηση αναγκών των εκπαιδευομένων με γραπτό ερωτηματολόγιο, η οποία έδειξε μια αρχική θετική στάση ως προς τη δημιουργία υποστηρικτικού δικτυακού τόπου και κατέγραψε τις συγκεκριμένες προσδοκίες τους. Ακολούθησε η ανάπτυξη σχετικού δικτυακού τόπου. Η αξιολόγηση της χρήσης του από τους εκπαιδευόμενους στο τέλος του διδακτικού εξαμήνου έδειξε ότι εκτός από την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών (π.χ. παροχή διδακτικού υλικού σε εκπαιδευόμενους που απουσίαζαν από το εργαστήριο), η κατάλληλη σχεδίαση και αξιοποίηση του δικτυακού τόπου θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης σε βασικές μεθοδολογικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και να ανταποκριθεί στην ανάγκη των ενηλίκων εκπαιδευομένων για ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης και για μάθηση μέσω της πράξης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 539)