Υποστηρικτική Τεχνολογία: Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως Εργαλείο Επικοινωνίας και Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Ο Η/Υ μπορεί να αποτελέσει δυναμικό εργαλείο στο πλαίσιο της Ανεξάρτητης Διαβίωσης ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Η έννοια της αναπηρίας αφορά τη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον. Η Υποστηρικτική Τεχνολογία (Υ.Τ.) και ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση αυτής της σχέσης και στην υπέρβαση δυσκολιών και προβλημάτων που αφορούν τη σχέση του ατόμου με τις κοινωνικές δομές, αναιρώντας, μ’ αυτό τον τρόπο, την έννοια της αναπηρίας. Στο παρόν κείμενο περιγράφονται τρόποι με τους οποίους μπορεί ο Η/Υ να ενισχύσει τις δυνατότητες του ατόμου. Παρουσιάζονται ενδεικτικά συναφείς συσκευές, περιφερειακά και λογισμικά που συμβάλουν στη διευκόλυνση, υποστήριξη και βελτίωση της επικοινωνίας και της αυτονομίας του ατόμου, ανεξάρτητα από το βαθμό των κινητικών του δυσκολιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)