Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Υλοποιώντας τα Προγράμματα ‘ΟΙΚΑΔΕ’ και ‘ΟΔΥΣΣΕΑΣ’ σε Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου, της Ελλάδας και του Απόδημου Ελληνισμού.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα των ανεπτυγμένων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο νέος ρόλος της εκπαίδευσης συνίσταται στο να εφοδιάσει το σύνολο των πολιτών με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής. Τα δημοτικά σχολεία αποτελούν σήμερα τους χώρους εκπαίδευσης και προετοιμασίας των αυριανών πολιτών που θα βιώσουν την κοινωνία της Πληροφορίας τόσο στην εργασιακή όσο και στην κοινωνική τους καθημερινότητα. Έτσι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών των επικοινωνιών και των πληροφοριών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει δύο καινοτόμα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2000-2001 σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου, της Ελλάδας και του απόδημου Ελληνισμού: το πολιτιστικό πρόγραμμα ‘ΟΙΚΑΔΕ’ και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘ΟΔΥΣΣΕΑΣ’.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3531)