Το Μοντέλο των Στρατηγικών Επίλυσης ενός Προγραμματιστικού Προβλήματος σε ένα Περιβάλλον Πολλαπλών Αναπαραστάσεων για τη Μάθηση του Προγραμματισμού σε γλώσσα C

Στην παρούσα εργασία αυτή παρουσιάζεται το μοντέλο του μαθητή που αφορά στις στρατηγικές επίλυσης προγραμματιστικού προβλήματος με τη βοήθεια πολλαπλών αναπαραστασιακών συστημάτων τα οποία παρέχονται από το περιβάλλον L.E.C.G.O. (Learning Environment for programming and C using Geometrical Objects; Zikouli, Kordaki & Houstis, 2003): ένα περιβάλλον πολλαπλών αναπαραστάσεων για τη μάθηση του προγραμματισμού σε γλώσσα C με τη βοήθεια στοιχειωδών γεωμετρικών κατασκευών. Από την ανάλυση των στρατηγικών επίλυσης προκύπτει ότι το μοντέλο του μαθητή στο περιβάλλον L.E.C.G.O. εμπλουτίζεται σε σχέση με το μοντέλο του μαθητή στο περιβάλλον χαρτί-μολύβι και σε ένα κλασσικό περιβάλλον της Turbo C.
(Πλήθος ανακτήσεων: 772)