Το Internet ως Χώρος Διαπολιτισμικής Συνάντησης και Μάθησης

Στόχος της εισήγησης είναι η προσέγγιση των δυνατοτήτων και των περιορισμών της χρήσης του διαδικτύου στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το διαδίκτυο έχει τύχει ευρείας αποδοχής κυρίως στη διαπολιτισμικά προσανατολισμένη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Οι υποστηρικτές τέτοιων προγραμμάτων υπογραμμίζουν ότι το διαδίκτυο συμβάλλει στην αυθεντική επικοινωνία και κατ΄ επέκταση στην κριτική αντιμετώπιση των αυτονόητων δεδομένων των προσωπικών και συλλογικών ταυτοτήτων. Η κριτική προσέγγιση αυτών των θέσεων αναδεικνύει μια σειρά από ερωτήματα τα οποία μας παραπέμπουν στην αναγκαιότητα εναλλακτικών χρήσεων του διαδικτύου έτσι ώστε να είναι εφικτή η διαπολιτισμική συνάντηση και κατανόηση με την πλήρη παιδαγωγική σημασία των όρων αυτών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1173)