Τo Internet και η Διδασκαλία του ESP (English for Specific Purposes)

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να χρησιμοποιηθεί το Internet ως σημείο εκκίνησης για τους διδάσκοντες που επιθυμούν να εντάξουν το Internet, ως παιδαγωγικό μέσο, στους τομείς διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς (ESP). Στο πρώτο μέρος της μελέτης, γίνεται μια εκτίμηση της δυνατότητας ένταξης του Internet στη διδασκαλία ESP, και δίνεται έμφαση στην εξέταση επιλεγμένων θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή και ένταξη του Internet σε περιβάλλον διδασκαλίας ESP. Το δεύτερο μέρος αποτελεί τον αντίποδα σε μια σειρά προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων του Internet και περιλαμβάνει την παράθεση των πιο σημαντικών κατευθυντήριων γραμμών για επιτυχημένη ένταξη του Internet στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης του ESP.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1158)