Το Διαδίκτυο στη Μάθηση και στη Διδασκαλία: Η Περίπτωση της Ιστοσελίδας

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο το διαδίκτυο αισθητοποιείται από τους μαθητές μέσα από την υπηρεσία του παγκόσμιου Ιστού και των ιστοσελίδων του. Οι μαθητές φαίνεται να έχουν μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες τους ιδέες και γνώσεις για την οντότητα της ιστοσελίδας και τη χρήση της, οι οποίες όμως, δεν είναι ολοκληρωμένες και συνεκτικές, χαρακτηρίζονται από ελλειπτικότητα και ασάφεια και χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικής προσοχής. Η γνώση των αντιλήψεων των μαθητών οδηγεί στην ανάπτυξη διδακτικών παρεμβάσεων που αναδιοργανώνουν και ολοκληρώνουν τον εμπειρικό τους κόσμο για τη λειτουργία αυτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)