ΤΕΛΕΔΙΑ: Ένα Δυναµικό Σύστηµα Αξιολόγησης µέσω Υπολογιστή

Παρουσιάζονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες ενός συστήματος αξιολόγησης μέσω υπολογιστή το οποίο παρέχει την πρόσθετη δυνατότητα αξιολόγησης μέσω του Διαδικτύου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή των χαρακτηριστικών του συστήματος που το καθιστούν ένα σημαντικό μαθησιακό, διδακτικό και ερευνητικό εργαλείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)