Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Η παρούσα εργασία αποτελεί µία µελέτη περίπτωσης (case study) µε στόχο την καταγραφή και µελέτη των τεχνικών και εργονοµικών χαρακτηριστικών των εργαστηρίων Πληροφορικής στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Ιωαννίνων. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, τα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής που µελετήθηκαν δεν έχουν προσαρµοστεί στις τεχνικές και εργονοµικές προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και δεν επαρκούν για την κάλυψη των διδακτικών στόχων σύµφωνα µε τα Προγράµµατα Σπουδών Πληροφορικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 9)