Τα νοητικά Μοντέλα και ο Ρόλος τους στη Μάθηση µέσω Εκπαιδευτικών Πολυµέσων

Τα νοητικά μοντέλα είναι ιδιαίτερα σημαντικά κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον υπολογιστή αφού αφορούν το πως αυτός κατανοεί τις σχέσεις εισόδου-εξόδου ενός συστήματος ή μιας εφαρμογής ώστε να προβλέψει την έξοδο που παράγεται από πιθανές εισόδους. Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει το ρόλο των νοητικών μοντέλων στη μάθηση μέσω εκπαιδευτικών πολυμέσων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 784)