Τα λουλούδια της ειρήνης ανθίζουν στον υπολογιστή µου. Η φιλοσοφία, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας διδακτικής παρέµβασης για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Δημοτικό είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και η πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας στο πλαίσιο των καθημερινών τους σχολικών δραστηριοτήτων. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας διδακτικής παρέμβασης ακολουθώντας το μοντέλο των συνθετικών εργασιών (project-based learning) .Το σχήμα της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση βασίζεται στην κοινωνικο-εποικοδομητιστική θεωρία και προτείνει μια γόνιμη συνεργασία των διδακτικών πρακτικών που αφορούν την «Εκπαίδευση στην Πληροφορική»και την «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» με σκοπό την «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη».
(Πλήθος ανακτήσεων: 1185)