Τα γραφήµατα του λογιστικού φύλλου Excel: µία έρευνα δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων στη Δευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση

Η εργασία αυτή εξετάζει τις δεξιότητες 15-16χρονων μαθητών/τριών στη δημιουργία και ανάγνωση γραφημάτων με χρήση του λογιστικού φύλλου Excel. Το δείγμα αποτέλεσαν 20 μαθητές/τριες της Α’τάξης Πληροφορικής ενός ΤΕΕ, που εργάστηκαν σε δραστηριότητες με περιεχόμενο ‘καθημερινών’ καταστάσεων. Οι μαθητές/τριες δεν είχαν δυσκολίες στη «δημιουργία κατάλληλου γραφήματος» ή στην «επεξήγηση υπομνήματος», αλλά αντιμετώπισαν δυσκολίες στον «προσδιορισμό τίτλου γραφήματος», στον «προσδιορισμό κατάλληλων τίτλων στους άξονες» και ιδιαίτερα στην «ερμηνεία μεταβλητών». Οι απαντήσεις καθορίστηκαν από το πλαίσιο των δραστηριοτήτων. Ο προσδιορισμός κατάλληλων γραφημάτων στο Excel καθώς επίσης ο προσδιορισμός, η ανάγνωση και η ερμηνεία των χαρακτηριστικών των γραφημάτων (τίτλοι, υπόμνημα, μεταβλητές), προτείνονται ως δεξιότητες που μπορεί να διδαχθούν μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)