Τ.Π.Ε. , Μαθηματικές Ιδέες και Πολιτισμός σ’ ένα έργο etwinning

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται μια συνεργασία ενός ελληνικού σχολείου μ’ ένα ισπανικό, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δράσης etwinning με στόχο την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας. Στο σχέδιο αυτό επιχειρήθηκε η προσέγγιση των Μαθηματικών μέσα από πολιτισμικά στοιχεία (μνημεία, αρχιτεκτονική κλπ) των δύο χωρών. Οι επιμέρους δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και από τα δύο σχολεία. Οι στόχοι κινήθηκαν γύρω από τη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, την προσέγγιση των μαθηματικών με «ένα άλλο τρόπο», την αύξηση της πολυγλωσσικής/ πολυπολιτισμικής ικανότητας των συμμετεχόντων και την προώθηση της συνεργατικής μάθησης. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια η υλοποίηση των δραστηριοτήτων να γίνεται μέσω ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1189)