Συστηµατική εφαρµογή του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες στη διδασκαλία προπτυχιακού µαθήµατος ΤΠΕ

Στο άρθρο παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα συμπεράσματα της εφαρμογής του μοντέλου μάθησης με συνθετικές εργασίες (Project-Based Learning-PBL) στο πλαίσιο του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων» (ERP) που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του Ζ’ εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) του TEI Λάρισας. Το μοντέλο PBL αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση γνωστικών διεργασιών αλλά και συνεργατικών-μεθοδολογικών δεξιοτήτων μέσω της εκπόνησης συνθετικών εργασιών (projects). Δύο είναι τα βασικά μαθησιακά οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση του μοντέλου PBL στο πλαίσιο της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος: πρώτον, να εντρυφήσουν οι σπουδαστές σε εφαρμογές των ΤΠΕ στο περιβάλλον μιας σύγχρονης επιχείρησης (με τα συστήματα ERP) μέσα από ομαδικές δραστηριότητες που ευνοούν συνεργατικές δράσεις μάθησης και διερεύνησης της γνώσης και, δεύτερον, να εφαρμόσουν στην πράξη τις επιστημονικές μεθόδους της διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management).
(Πλήθος ανακτήσεων: 1042)