Συνεργατική Δημιουργία Ψηφιακών Comics με Χρήση του Εργαλείου Google Drive

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διοργάνωση συνεργατικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία διαδικτυακών κόμικς με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή από ομάδες μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τις ανάγκες της έρευνας, οι μαθητές δημιούργησαν τα δικά τους κόμικς χρησιμοποιώντας το εργαλείο “Google Drive”. Το θέμα των δημιουργιών τους ήταν η «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Στην έρευνα συμμετείχαν 15 μαθητές Τετάρτης (Δ’) τάξης ενός δημόσιου Πειραματικού Δημοτικού σχολείου. Ειδικότερα, η έρευνα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του σχολικού έτους 2013-2014, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα διήρκησε δύο εβδομάδες και βασίστηκε σε “Pre-Post Test Experimental Design”. Διερευνήθηκαν η ευχαρίστηση του δείγματος μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η αύξηση της αυτοπεποίθησης των μαθητών στη χρήση μίας σουίτας γραφείου (Οffice), καθώς και η ευχρηστία του εν λόγω εργαλείου για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Στόχος ήταν να μελετηθούν οι εντυπώσεις των χρηστών όσον αφορά στην ευχρηστία του εργαλείου. Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας, σχετικά συμπεράσματα, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)