Συνεργασία ετερογενών υποδοµών τηλεδιάσκεψης για υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών υψηλής διαδραστικότητας: Συµβολή από τη πειραµατική λειτουργία των δικτύων τηλεεκπαίδευσης ABL, AV & AW

Τα Πειραµατικά Δίκτυα Τηλεεκπαίδευσης ABL AV & AW αποτελoύν αυτόνοµες δράσεις στα πλαίσια του προγράµµατος εκπαίδευσης από απόσταση Quali_Learn. Το πρόγραµµα Quali_Learn έχει αναπτύξει στο ΤΕΙ Αθήνας µια υποδοµή αποτελούµενη από κατάλληλο εξοπλισµό, χώρους και ανθρώπινο δυναµικό παράλληλα µε τη λειτουργία σειράς πειραµατικών δράσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως. Τα δίκτυα ABL AV & AW εστιάζουν στην αξιοποίηση ετερογενούς υποδοµής πολλών διαφορετικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ΤΕΙ-Αθήνας, Πανεπιστήµιο Brive la Galliard & Πανεπιστήµιο της Limoges για το δίκτυο ABL, ΤΕΙ Αθήνας & Πανεπιστήµιο Vaxjoe για το δίκτυο AV, TEI Αθήνας & Πανεπιστήµιο της Βιέννης για το δίκτυο AW) προκειµένου να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές διαδικασίες υψηλής διαδραστικότητας µε εισαγωγή τεχνολογίας τηλεδιάσκεψης. Οι δράσεις αυτές πέρα από την εξαγωγή των αντίστοιχων συµπερασµάτων έχουν ως στόχο να διαµορφώσουν και να αποδώσουν στους συνεργαζόµενους φορείς µία οργανωτική και υλική υποδοµή και µία µέθοδο διεξαγωγής on line εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε χρήση ετερογενών υποδοµών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη αυτών καθαυτών των δικτύων αλλά και για τη δηµιουργία και διαχείριση αναλόγων δράσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 669)