Σύγκριση Εµπειρικών Μεθοδολογιών Αξιολόγησης και Μεθοδολογιών Βασισµένων σε Ειδικούς στην Περίπτωση ενός CBL Περιβάλλοντος: Η Εµπειρία του «Ορέστη».

Στην εργασία αυτή συγκρίνονται περισσότερες μεθοδολογίες αξιολόγησης διασυνδέσεων, οι οποίες εφαρμόσθηκαν στην περίπτωση ενός Περιβάλλοντος Μάθησης Βασισμένου σε Υπολογιστή (Computer Based Learning – CBL) κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας έρευνας σε τρία Ευρωπαϊκά κράτη, Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία και στα πλαίσια ενός χρηματοδοτούμενου προγράμματος Leonardo da Vinci. Στη μελετώμενη περίπτωση ένας συνδυασμός μεθοδολογιών αξιολόγησης βασισμένων σε ειδικούς και βασισμένων σε χρήστες (εμπειρικές) εφαρμόσθηκε στο περιβάλλον και ο «ιδανικός» συνδυασμός διερευνήθηκε, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πόρων και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων κατά την αξιολόγηση του λογισμικού. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι και οι δύο προσεγγίσεις – βασισμένες σε ειδικούς και εμπειρικές – απέδωσαν ικανοποιητικά, αν και οι εμπειρικές μέθοδοι έδειξαν να είναι προτιμητέες. Έτσι, η έρευνα αυτή καταλήγει στην πρόταση μιας συνδυαστικής προσέγγισης αξιολόγησης βασισμένης σε ειδικούς κατά τα πρώτα στάδια σχεδιασμού και κατασκευής του προϊόντος με μια παρατηρητική αξιολόγηση σε πιο προχωρημένα στάδια που φαίνεται ότι παρείχε τον καλύτερο συντελεστή απόδοσης / κόστους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1010)