Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους

Η μελέτη που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή στοχεύει στη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος έχουν θετικές στάσεις σχετικά με το ρόλο και την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε διαφορές στις στάσεις και στις αντιλήψεις τους ανάλογα με το φύλο, την ειδικότητα και την εκπαιδευτική εμπειρία. Επιπλέον, ανέδειξε μια σειρά παραμέτρων οι οποίες καθιστούν τους εκπαιδευτικούς επιφυλακτικούς ή αρνητικούς σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2096)