Σχεδιάζοντας «Διερευνητικές + Συνεργατικές» δραστηριότητες σε εισαγωγικά µαθήµατα προγραµµατισµού

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που επιτυγχάνουν μαθησιακούς στόχους σε διαφορετικά επίπεδα γνωστικών δεξιοτήτων. Το πλαίσιο, αποκαλούμενο ECLiP, υιοθετεί χαρακτηριστικά από τη διερευνητική και τη συνεργατική μάθηση και υποστηρίζει μία διαδικασία τριών βημάτων (i) Δημιουργία κινήτρου για μάθηση, (ii) Οικοδόμηση της γνώσης μέσω της Διερεύνησης+Συνεργασίας, και (iii) Εφαρμογή – Αναδόμηση της γνώσης. Η εφαρμογή/αξιολόγηση του ECLiP έδειξε ότι το ενιαίο σύνολο των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν καθώς και η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε συνέβαλαν θετικά στην ενίσχυση του μαθησιακού αποτελέσματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)