Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τα Αρχεία των Ιστορικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων πολυμέσων για την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας, σε περιβάλλον Access 2007 και Visual Basic2010. Τα δεδομένα προσφέρθηκαν από τα σχολεία της Καβάλας για το Συμπόσιο στα πλαίσια του εορτασμού των «100 χρόνων ελεύθερης Καβάλας – 100 χρόνια Εκπαίδευσης» που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας στις 14 & 15 Ιουνίου 2013. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της βάσης δεδομένων πολυμέσων για τα Ιστορικά Σχολεία της Καβάλας και στη συνέχεια ο τρόπος διαχείρισής της και τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την παραπάνω διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 15)